Zapoj sa do výzvy vďaka budúcim cieľom

Zaujala vás iniciatíva Cielime cirkulárne, no ešte nie ste pripravení poskytnúť merateľné, uskutočniteľné a lokálne ciele?

Máme riešenie v podobe záväzku k budúcim cieľom, ktoré vám pomôžeme stanoviť.

Ako si stanoviť cirkulárne ciele?

Lokálna špecifickosť

Všetky predložené ciele musia byť vztiahnuté na lokálny kontext a pôsobnosť viazanú na Slovenskú republiku

Časový rozsah cieľov

Pre zabezpečenie hybnosti a aktivity by predložené ciele a stratégie by mali byť krátkodové, viazané najviac do roku 2025

Merateľnosť

Je možné dopady cieľov merať a vyhodnocovať? Indikátory, ktoré je možné kvantifikovať pomôžu pri hodnotení postupu vašej cirkulárnej transformácie

Uskutočniteľnosť

Odhadli ste správne vaše sily, schopnosti a know-how pri stanovovaní cirkulárnych cieľov? Odporúčame menšie, ale isté kroky na ceste za transformáciou

Kategórie záväzkov 5xRE

Kategória sa týka spoločnosti ako takej a jej vzťahov dovnútra a von napr. nová firemná kultúra, zavedenie tzv. bezodpadovej (zero-waste) kancelárie, stratégie pre plasty, ESG vykazovanie, stratégia k uhlíkovej neutralite, klimatický akčný plán, zavedenie zeleného obstarávania/nákupov, boj proti greenwashingu, podpora edukácia (B2B, B2C, voči vlastným zamestnancom), lokálnych a/alebo medzinárodných spoluprác atď.

Kategória sa týka vášho portfólia produktov a služieb. Ide napríklad o aplikovanie cirkulárneho dizajnu vďaka redukcii hmotnosti výrobkov, zvyšovaniu recyklovaného obsahu vo výrobkoch a obaloch, výberu kvalitných, dlhotrvajúcich materiálov a nadčasovému dizajnu, zahrnutiu viac funkcií do jedného výrobku atď. Zahŕňa aj zavádzanie nových biznis modelov ako dematerializácia výrobku (prechod od fyzického produktu k službe), zdieľaná ekonomika, servitizácia atď.

Do tejto kategórie patria napríklad opatrenia v oblasti prevencie a znižovania vzniku odpadov, obalov, objemu plastov, znižovania uhlíkovej stopy alebo vyhlásenia uhlíkovej neutrality.

Môže zahŕňať napríklad ciele v oblasti predĺženia životnosti výrobku vďaka starostlivosti, opätovnému použitiu, oprave, repasovaniu, dostupnosti náhradných dielov, recyklovateľnosti obalov alebo výrobkov po konci ich životnosti.

Môže ísť napríklad o vytvorenie systému riadneho triedenia odpadu vo všetkých budovách a zabezpečenie ich recyklácie, zabezpečenie riadneho triedenia a následnej recyklácie vo výrobných prevádzkach (uveďte ako), spoločnosť v rámci poskytovania služieb zákazníkom poskytuje infraštruktúru triedenia, spoločnosť zabezpečuje triedenie a následné kompostovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO) vo vlastnej prevádzke, spoločnosť zabezpečuje triedenie a následné kompostovanie BRKO treťou oprávnenou osobou atď.

Formulár budúcich cieľov

Dajte o sebe vedieť vyplnením zjednodušeného formulára a prihláste sa k budúcim cieľom.

Zainteresovaná laická aj odborná verejnosť tak uvidí, že ste sa vydali na cestu cirkulárnej transformácie a môže so záujmom sledovať vaše ďalšie kroky.  

1. Registrácia užívateľa

2. O vašej spoločnosti

3. Opis budúceho cieľa

V tejto časti formulára vyplňte tie kategórie, do ktorých Vaše ciele tematický spadajú. Je potrebné vyplniť aspoň cieľ spadajúci aspoň do jednej z uvedených kategórií

Nahrať podklady*
Nahrať súbory
  1. všetky poskytnuté informácie a odkazy je možné zverejniť na webovej stránke Cielime cirkulárne na adrese www.cielimecirkularne.sk
  2. poskytnuté informácie budú posúdené nezávislou autoritou za účelom tvorby a publikácie odborného posudku
  3. na vyžiadanie poskytnem potrebné informácie za účelom kontroly stavu plnenia predložených cirkulálrnych cieľov odborným garantom iniciatívy Cielime cirkulárne

Výhody cirkulárnej ekonomiky v podnikaní

Zníženie nákladov a emisií skleníkových plynov

Aj vďaka efektívnemu nakladaniu s už disponibilnými zdrojmi a predĺženiu ich životného cyklu

Nové zdroje príjmu

Predajte to, čo nespotrebujete, niekomu, kto môže aj váš “odpad” využiť ako zdroj pre svoje podnikanie

Pozitívny imidž vašej spoločnosti

Udržateľnosť už nie je len sekundárnou potrebou. Novej generácii spotrebiteľov na udržateľnosti záleží

Zníženie rizika spojeného s kolísaním cien komodít

V dobe nestability prináša hospodárnosť a práca s lokálnymi zdrojmi pevnú pôdu pod nohami

Stimul pre zavádzanie inovácií

Kríza so sebou prináša nielen hrozby, ale aj príležitosti. Využite ich v prospech nás všetkých

Detailnejšie informácie a dôvody prečo začať ako aj odpovede na koho sa pri transformácii biznis modelov na cirkulárne
obrátiť sa dozviete na podstránke Zverejnené ciele 

Vybrané zverejnené ciele

Konkurencia nespí. Inšpirujte sa, nezaostávajte a pridajte sa k našej výzve. 
Neviete ako a kde začať? S exekúciou vám radi pomôžu partneri projektu Cirkulárne ciele

Databázu všetkých záväzkov nájdete na podstránke Zverejnené ciele