Ochrana osobných údajov

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“)

tento dokument obsahuje informácie o tom, akým spôsobom spoločnosť

Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o.z.,
so sídlom:
Búdková cesta 22
811 04 Bratislava

IČO: n/a,  DIČ: n/a
IČDPH: n/a zapísaná v Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 

(ďalej ako „Prevádzkovateľ“), môže spracovávať (t.j. získavať, zaznamenávať, uchovávať a poskytovať) osobné údaje získané od používateľov webovej stránky www.cielimecirkularne.sk (ďalej len „webstránka“).

Zodpovednú osobu Prevádzkovateľa pre spracovanie osobných údajov užívateľov webstránky je možné kontaktovať e-mailom na adrese info@cielimecirkularne.sk

Prevádzkovateľ je pevne odhodlaný chrániť súkromie užívateľov internetu a podporovať dôveru užívateľov v internet. Z tohto dôvodu Prevádzkovateľ neustále vyhodnocuje nové spôsoby ochrany súkromia užívateľov v online prostredí.

Účelom tejto Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov je poskytnúť užívateľom jasný a zrozumiteľný prehľad zamýšľaného spracúvania ich osobných údajov získaných Prevádzkovateľom prostredníctvom webstránky. Nižšie uvedený text popisuje, ako Prevádzkovateľ osobné údaje užívateľov získava a ako s nimi po ich získaní nakladá.

Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame                          Osobné údaje, ktoré nám poskytnete

Pokiaľ si u nás napr. objednáte tovar či služby, potrebujeme od Vás údaje, ktoré sú v objednávkovom procese označené ako povinné (ide predovšetkým o Vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu). Pokiaľ by sme tieto údaje nemali, nemohli by sme Vám tovar správne doručiť. Ďalej pre účely predaja tovaru či služieb potrebujeme Vašu e-mailovú adresu,na ktorú vám zasielame potvrdenie a iné informácie týkajúce sa Vašej objednávky, kópiu obchodných podmienok, reklamačného poriadku a formulár na odstúpenie od zmluvy.

Pri objednaní tovaru alebo služieb môžete vyplniť aj nepovinné údaje.Tie nám pomáhajú k lepšiemu a efektívnejšiemu splneniu uzavretej zmluvy. Nepovinné údaje nám poskytujete dobrovoľne. Pokiaľ sa na nás obrátite telefonicky alebo nám napíšete správu, budeme Vaše osobné údaje uvedené v tejto komunikácii tiež spracovávať.

Vyplnením nepovinných údajov vo svojom používateľskom profile nám oznámite aj Vaše iné osobné údaje, ako sú napr. často používané doručovacie adresy.

Osobné údaje tretích osôb, ktoré nám poskytnete

Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je Vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky

Pri návšteve našej webovej stránky o Vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o Vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení jazyka. Môžeme taktiež spracovávať informácie o Vašom správaní na našich webových stránkach, tj. napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite, a ktorý tovar je Vám zobrazený. Informácie o Vašom správaní na webe sú však z dôvodu maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, tj. konkrétnej osobe.

Ak pristupujete na naše webové stránky z mobilného telefónu či obdobného prístroja, môžeme spracovávať aj informácie o Vašom mobilnom zariadení .

Komentáre a formuláre

Pridaním komentáru alebo formuláru na webstránku udeľujete Prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie všetkých osobných údajov, ktoré vyplníte vo formulári, prostredníctvom ktorého svoj komentár na webstránku pridáte, alebo ktoré budú v súvislosti s pridaním Vášho komentára načítané z webstránok tretích strán. Jedná sa najmä o Vaše meno a priezvisko, prípadne prezývku, pod ktorou komentár píšete a profilovú fotografiu pripojenú k Vášmu komentáru, pokiaľ komentár píšete ako prihlásený užívateľ webstránky tretej strany (napr. Facebook).

Kontaktné formuláre

Na webstránke získavame aj údaje, ktoré nám poskytujete v rámci kontaktného formulára v sekcii Kontakt a formulára Výzvy pri zadávaní cieľa a vytváraní konta na webstránke. Ide prevažne o meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne aj telefónne číslo, resp. Vaše iné osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na účely realizácie komunikácie medzi Vami a Prevádzkovateľom, t.j. na účely odpovedania na Vaše otázky, resp. riešenia Vašich požiadaviek. Pri vyplnení kontaktného formulára udelíte Prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov uvedených v kontaktnom formulári na vyššie uvedený účel. V prípade neudelenia tohto súhlasu Prevádzkovateľ nemôže Vaše osobné údaje spracovávať a teda ani odpovedať na Vaše otázky, či riešiť Vaše požiadavky.

Cookies

Automaticky spracovávame aj cookies. Viac informácií na konci tejto stránky.

Prečo zhromažďujeme a spracovávame Vaše osobné údaje                       Vaše osobné údaje spracovávame z týchto dôvodov

 1. Vaše osobné údaje spracúvame na to, aby sme riadne vybavili a doručili vašu objednávku. Ak nastanú akékoľvek problémy, vďaka Vašim osobným údajom vieme, na koho sa môžeme obrátiť.
 2. Starostlivosť o zákazníkov: ak sa na nás obrátite s nejakou otázkou /problémom, musíme k jeho zodpovedaniu / vyriešeniu spracovávať Vaše údaje. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje odovzdané aj tretím subjektom.
 3. Užívateľský účet: vďaka osobným údajom, ktoré nám poskytnete vo svojom užívateľskom profile, sa Vám sprístupnia užitočné funkcie(napr. ak uvediete svoje tel. číslo, môžeme Vás ľahko informovať o tom, kedy bude objednávka pripravený). Vami zadané údaje pritom môžete kedykoľvek zmeniť, a to s výnimkou e-mailovej adresy, ktorá slúži pre prístup k Vášmu užívateľskému účtu.
 4. E-mail marketing: e-mailové obchodné oznámenia Vám zasielame na základe Vášho súhlasu. Z odberu obchodných oznámení sa môžete ľahko odhlásiť tým, že využijete náš kontaktný formulár.
 5. Zlepšovanie našich služieb: pomocou histórie Vašich objednávok a správania sa na webe dokážeme ponúknuť relevantnejšie ponuky ďalšieho tovaru, napr. príslušenstvo k zakúpeným produktom. Na určitých miestach teda zobrazujeme také produkty, ktoré sú priamo pre Vás a zodpovedajú Vašim záujmom. K optimalizácii prvkov na webe môžeme využívať aj nástroje pre testovanie rôznych variantov (tzv. A / B testovanie), Google Analytics, Facebook Analytics a pod.
 6. Osobné údaje obsiahnuté vo formulároch pridaných na webstránku používame spolu so samotnými komentármi prostredníctvom ich zverejnenia na webstránke na obohatenie obsahu webstránky a na prezentáciu vzťahu verejnosti a zákazníkov k našim produktom a službám.
 7. Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci: Vaše osobné údaje môžeme taktiež spracovávať z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie našich práv a právnych nárokov (napr. v prípade, že voči nám budete mať neuhradenú pohľadávku). Ďalej môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebujeme na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších závažných dôvodov.

@ Na akých právnych základoch spracovávame Vaše osobné údaje

 1. Plnenie a uzavretie zmluvy

  Veľkú časť Vašich osobných údajov potrebujeme na to, aby sme s Vami vôbec mohli uzavrieť kúpnu či inú zmluvu ohľadom tovarov, ktoré si u nás chcete zakúpiť. Akonáhle je zmluva uzavretá, Vaše osobné údaje spracovávame na to, aby sme Vám riadne doručili zakúpený tovar. Na základe tohto právneho titulu teda spracovávame predovšetkým údaje fakturačné a doručovacie.

  Oprávnené záujmy

  Vaše osobné údaje používame aj na to, aby sme Vám poskytli relevantný obsah, teda obsah, ktorý je pre vás zaujímavý. Na základe oprávneného záujmu takto spracovávame najmä osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky a cookies.

  Z rovnakého právneho dôvodu Vám môžeme zasielať e-mailové a SMS správy v prípade, že už ste našimi klientmi.

  Súhlas

  Na účely zasielania obchodných oznámení (e-mail marketing) spracovávame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu. Ak nám súhlas neudelíte a ste naším zákazníkom, tak Vám môžeme obchodné oznámenia zaslať aj bez toho, aby ste nám udelili Váš súhlas. V každom prípade však platí, že môžete takúto marketingovú komunikáciu z našej strany jednoducho zakázať tým, že využijete kontaktný formulár.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame v súvislosti s prevádzkou webstránky, môžu byť spracúvané okrem Prevádzkovateľa ešte nasledovnými príjemcami:                     

 1. externí nezávislí experti a hodnotitelia predložených cieľov;
 2. právny zástupca Prevádzkovateľa;
 3. orgány verejnej moci;
 4. subjekty, ktorým je Prevádzkovateľ zo zákona povinný poskytovať osobné údaje;
 5. ďalšie osoby spracúvajúce osobné údaje pre Prevádzkovateľa a v jeho mene na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

Ako dlho spracovávame Vaše osobné údaje

Spracovávanie osobných údajov na základe súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený. V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú Vaše osobné údaje spracúvané na nevyhnutne dlhú dobu alebo do odvolania takého súhlasu, maximálne však 5 rokov.

Vaše údaje budeme spracovávať po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami.

Súhlas so spracovaním osobných údajov obsiahnutých v komentári udeľujete pridaním komentára na webstránku na celú dobu od zverejnenia komentára na webstránke po zrušenie samotnej webstránky.

Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré nám poskytujete v rámci kontaktného formulára, udeľujete Prevádzkovateľovi na dobu do vybavenia Vášho dopytu/zodpovedania Vašej otázky.

Po uplynutí príslušnej doby budú osobné údaje vymazané, ak ich uchovávanie nebude vyžadované v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek súhlas odvolať.

Upozorňujeme, že všetky osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na Vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi a v súlade s nimi.

Zabezpečenie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu Vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia technického charakteru.

Aké práva máte nad svojimi osobnými údajmi

V súlade s platnými právnymi predpismi máte ako dotknutá osoba právo požadovať informácie o spôsoboch spracovania Vašich osobných údajov, o spôsoboch nakladania s týmito údajmi ako aj ďalšie práva nižšie uvedené. Vaša žiadosť bude vybavená bezodkladne hneď po jej riadnom doručení Spoločnosti alebo stanovenému Koordinátorovi ochrany osobných údajov. V niektorých prípadoch, kde sa od nás legálne vyžaduje spracovávať Vaše údaje spôsobom, akým to robíme, musíme odmietnuť vyhoveniu vašim požiadavkám, avšak v takomto prípade Vám uvedieme naše dôvody.

PRÁVO NA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

máte právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom. To zahŕňa najmä tieto informácie:

 1. účely spracovávania – prečo máme Vaše osobné údaje;
 2. kategórie osobných údajov – aké kategórie údajov máme;
 3. čo robíme s Vašimi osobnými údajmi;
 4. kto má prístup k Vašim osobným údajom (a kde sa nachádzajú);
 5. kam môžu byť prenesené Vaše osobné údaje;
 6. ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje;
 7. ak ste neposkytli svoje osobné údaje priamo nám, ako sme ich získali;
 8. ohľadom Vašich práv podľa platných zákonov a informácie
 9. ohľadom možnosti obmedziť spracovanie;
 10. ak použijeme vaše osobné údaje na akékoľvek automatizované
 11. rozhodovanie a ako to urobíme.

OPRAVA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podľa platnej právnej úpravy máte právo na opravu Vašich osobných údajov, ktoré s nami zdieľate.

VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste nám poskytli, môžete kedykoľvek odvolať bez uvedenia dôvodu. V takom prípade, ak neexistuje iný právny základ na ďalšie spracovávanie, Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu zmažeme. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailovej správy na adresu info@cielimecirkularne.sk

ODVOLANIE SÚHLASU

Automaticky spracovávame aj cookies. Viac informácií na konci tejto stránky.

PRENOSNOSŤ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte právo získať kópiu Vašich osobných údajov na ich prenos do inej spoločnosti.

PRÁVO NAMIETAŤ

V prípade, že Vaše osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu, máte právo z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie kedykoľvek namietať proti takémuto spracovávaniu. Pokiaľ sa v takom prípade nepreukážu naše oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré by prevážili nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak sa nepreukáže, že tieto údaje sú potrebné pre určenie, výkon a obhajobu našich právnych nárokov, tieto údaje nebudeme ďalej spracovávať a bez zbytočného odkladu ich vymažeme.

OBMEDZIŤ SPÔSOB, AKÝM POUŽÍVAME A SPRACOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Máte tiež právo povedať nám, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje konkrétnym spôsobom (napríklad nechcete, aby sme Vás profilovali z marketingových dôvodov alebo Vám posielali marketingové správy).

SŤAŽNOSŤ NA ÚRADE PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Máte právo podať sťažnosť týkajúcu sa nami vykonávaného spracovávania vašich osobných údajov na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava 27. Internetová stránka úradu www.dataprotection.gov.sk. Oceníme však, ak prípadné problémy budete riešiť najprv s nami a sme presvedčení, že spoločne nájdeme riešenie.

Vaše otázky k tejto Informácii o spracovávaní a ochrane osobných údajov

Ak máte akékoľvek otázky ohľadne tejto Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať na e-mailovej adrese info@cielimecirkularne.sk

Vyhlásenie o spracovávaní údajov z online prostredia a o súboroch cookies  ČO JE DÔLEŽITÉ VEDIEŤ O SÚBOROCH COOKIES ?

V súlade so zákonom č. 351/2011 o elektronických komunikáciach by sme Vás radi upozornili, že náš web www.cielimecirkularne.skpoužíva cookies.

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

VYUŽÍVANIE SLUŽIEB TRETÍCH STRÁN

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Webstránky môžu používať aj cookies tretích strán, napríklad pre zobrazovanie relevantnej reklamy návštevníkovi. S využitím poskytovateľov analytických služieb v pozícii tretích strán pri návšteve našej stránky zhromažďujeme určité údaje, ktoré nám pomáhajú analyzovať, ako návštevníci prechádzajú po internetovej stránke https://www.cielimecirkularne.sk/ a vytvárať tak kombinované štatistiky o používaní internetovej stránky. Medzi tieto informácie patrí najmä IP-adresa, geografická poloha zariadenia, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas Vašej požiadavky, časy Vašich návštev, zobrazenia stránok a odkazy na veci, ktoré Vás zaujali, a na ktoré kliknete. Na našich weboch alebo v e-mailových správach používame súbory cookies, pixelové značky, priehľadné súbory GIF alebo iné podobné nástroje, ktoré nám pomáhajú uvedené informácie zhromažďovať a analyzovať.

Informácie získané na základe vyššie uvedených postupov využívame na poskytovanie relevantnejšieho obsahu na našej internetovej stránke, na meranie efektivity našich reklám, na identifikáciu a opravu problémov ako aj na zlepšenie vašej skúsenosti a celkového dojmu z prehliadania našej stránky. Na poskytovanie online reklamy v našom mene môžeme využívať aj služby tretej strany – jedného alebo viacerých poskytovateľov služieb, ktorí za účelom odosielania cielenej reklamy môžu zhromažďovať informácie o Vašich návštevách na našej internetovej stránke prostredníctvom využitia pixelových značiek ako aj ďalších obdobných e-technológií.

PRÁVNY ZÁKLAD

V prípade, ak pri zaznamenávaní bude možné identifikovať osobu, ktorá si prehliada našu webovú stránku, pôjde o spracovávanie osobných údajov. Toto spracovávanie vykonávame vo všeobecnosti na právnom základe Vášho súhlasu. Pokiaľ ide o spracovávanie vašich údajov súvisiacich najmä so sledovaním vašich aktivít a ich vyhodnocovaním, pôjde o právny základ – oprávnený záujem spoločnosti, teda náš záujem ponúknuť Vám čo najefektívnejšie nastavenie služieb počas vašej aktivity vo vzťahu s našou spoločnosťou a to aj zahŕňajúc priamu reklamu.

DOBA UCHOVÁVANIA

Údaje súvisiace s prehliadaním našej webovej stránky sú uchovávané v závislosti od vášho nastavenia cookies. Údaje ,ktoré spájame s údajmi z cookies uchovávame počas dĺžky trvania Vášho súhlasu alebo počas dĺžky trvania zmluvného vzťahu medzi Vami a našou spoločnosťou, v opačnom prípade sa bude jednať o anonymizované údaje.

AKO KONTROLOVAŤ SÚBORY COOKIE

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke www.aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

AKO ODMIETNUŤ POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIE

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.